About Us

Institute of Public Policy and Development (IPPD)

is a policy laboratory and impact-oriented platform whose mission is to translate idea, intelligence, evidence, and public opinion into solutions for long-term and sustainable development.

Vision

Vision

To be an impact-oriented platform to translate idea, intelligence, evidence, and public opinion into better solutions for long-term and sustainable development

Missions

Missions

 1. To be a data and intelligence hub for identification and prioritization of key issues
 2. To translate data and intelligence into solutions and impact through design, development and testing
 3. To promote policy dialogue and engagement with the public and stakeholders

บทบาทและหน้าที่ของแต่ละแล็ป

บทบาทและ
หน้าที่ของ
แต่ละแล็ป

 1. Foresight & Futures Lab
  วิเคราะห์ภาพอนาคตและสำรวจประเมินสิ่งที่อาจคาดไม่ถึงแต่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสูง เพื่อประกอบการออกแบบนโยบายของประเทศและเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ระยะยาว
 2. Data & Intelligence Lab
  วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริง ในรูปแบบที่เข้าใจและเข้าถึงได้ เพื่อช่วยกำหนดทิศทาง การพัฒนาประเทศและสร้างระบบเฝ้าระวังติดตาม ประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
 3. Policy Design & Testing Lab
  ออกแบบทางเลือกของนโยบายและมาตรการต่างๆ และทดสอบทดลอง เพื่อพัฒนาปรับให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 4. Public Opinion & Dialogue Lab
  เก็บรวบรวมความคิดเห็นสาธารณะ และสร้างการมีส่วนร่วมทั้งจาก ผู้กำหนดนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ในการออกแบบ นโยบายของประเทศ