เกี่ยวกับเรา

สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา

คือ ห้องปฏิบัติการทางนโยบาย (policy lab) ที่วิจัยพัฒนาและออกแบบนโยบายเพื่อการพัฒนาระยะยาวที่ยั่งยืนของประเทศ บนพื้นฐานของข้อมูลและหลักฐาน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นกลไกเชื่อมโยงแนวคิด ข้อมูล หลักฐาน และความเห็นสาธารณะเพื่อการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

พันธกิจ

 1. เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลและความรู้เพื่อการชี้ประเด็นและจัดลำดับความสำคัญด้านนโยบายและการพัฒนา
 2. วิจัย พัฒนา และออกแบบนโยบายและมาตรการต่างๆ บนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐาน
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ดำเนินนโยบาย ภาคีต่างๆ และประชาชน

บทบาทและหน้าที่ของแต่ละแล็ป

บทบาทและ
หน้าที่ของ
แต่ละแล็ป

 1. Foresight & Futures Lab
  วิเคราะห์ภาพอนาคตและสำรวจประเมินสิ่งที่อาจคาดไม่ถึงแต่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสูง เพื่อประกอบการออกแบบนโยบายของประเทศและเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ระยะยาว
 2. Data & Intelligence Lab
  วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริง ในรูปแบบที่เข้าใจและเข้าถึงได้ เพื่อช่วยกำหนดทิศทาง การพัฒนาประเทศและสร้างระบบเฝ้าระวังติดตาม ประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
 3. Policy Design & Testing Lab
  ออกแบบทางเลือกของนโยบายและมาตรการต่างๆ และทดสอบทดลอง เพื่อพัฒนาปรับให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 4. Public Opinion & Dialogue Lab
  เก็บรวบรวมความคิดเห็นสาธารณะ และสร้างการมีส่วนร่วมทั้งจาก ผู้กำหนดนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ในการออกแบบ นโยบายของประเทศ